ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง มาตรการเพื่อการศึกษาดูนกในธรรมชาติ

ด้วยในปัจจุบัน มีผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและนักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวชมธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อประกอบกิจกรรมการดูนกและถ่ายภาพนกเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยตลอดจนรบกวนสภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมตามธรรมชาติของนกในสถานที่นั้นๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการสร้างรังวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนของนกป่าหลายชนิด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมที่จะส่งผลถึงนกดังกล่าว จึงให้หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เข้มงวดกวดขันกับนักท่องเที่ยว ผู้ประสงค์จะเข้าไปทำกิจกรรมดูนกหรือถ่ายภาพนกในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้


1. ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการดูนกและถ่ายภาพนกให้ชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับความสามารถรองรับได้ของพื้นที่ โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนก และที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติที่นกกำลังทำอยู่

2. ให้กำกับดูแลผู้ดูนกและผู้ถ่ายภาพนก ดำเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง โดยจะต้องงดเว้นการส่งเสียงดังหรือการทำลายธรรมชาติ รวมทั้งการกระทำอื่นใดอันจะเป็นการรบกวนหรือทำให้นกตื่นตกใจ เพียงเพื่อความสะดวกในการดูนกหรือถ่ายภาพนกเท่านั้น

3. ให้แจ้งผู้ดูนกหรือถ่ายภาพนกให้ทำกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ที่กำหนด โดยดูนกหรือถ่ายภาพนกผ่านเครื่องพรางหรือบังไพร หรืออยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมไม่รบกวนหรือขัดขวางพฤติกรรมตามธรรมชาติของนก

4. หากมีการตรวจพบการกระทำใดๆ ที่ปรากฏผลหรืออาจจะส่งผลกระทบให้นกมีอาการตื่นตกใจ หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อตัวนกและการทำรังวางไข่ ตลอดจนการเลี้ยงดูตัวอ่อนของนก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องให้ผู้กระทำกิจกรรมนั้น หยุดการกระทำดังกล่าวในทันที และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องเชิญผู้กระทำกิจกรรมนั้น ให้ออกจากพื้นที่หรือดำเนินคดีตามกฎหมายตามสมควรแก่กรณี

5. สำหรับในพื้นที่เปราะบาง เป็นที่อยู่อาศัยของนกหายากเฉพาะถิ่นหรือใกล้สูญพันธุ์ ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบพื้นที่ให้ความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ โดยอาจจะต้องกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเฉพาะ ตามแต่กรณี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกลุ่ม BirdsComeFirst ขอขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ตระหนักถึงปัญหาของการดูและถ่ายภาพหน้ารัง และเห็นความสำคัญของสวัสดิภาพของนกที่รัง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะใช้มาตรการนี้ดำเนินการอย่างดีที่สุด โดยยึดถือความปลอดภัยของนกที่รังเป็นที่ตั้ง