ข้อพึงปฏิบัติเมื่อพบรังนก

 • พึงระลึกอยู่เสมอว่า ความสุขและความปลอดภัยของนก ต้องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

 • เมื่อพบรังนก ควรใช้วิจารณญานในการบอกต่อผู้อื่น
  การที่มีคนเข้าไปที่รังเป็นจำนวนมากอาจมีผลให้นกทำรังไม่สำเร็จ ถ้าเราพบการทำรังวางไข่ของนก
  เราไม่ควรเข้าไปใกล้รังนกนั้นอีก และไม่ควรนำข่าวนี้ไปบอกคนอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจาก
  คนจำนวนมาก

 • ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้รังนกหรือการทำกิจกรรมใดๆ บริเวณรัง
  ที่อาจนำพาสัตว์นักล่าสู่รังนก หรือทำให้นกเครียด ตื่นกลัวและทำรังเลี้ยงลูกไม่สำเร็จ
  ช่วงที่นกทำรังเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน เราจึงควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้รัง เพราะหากพ่อแม่นกเครียด
  หรือตื่นกลัวในช่วงนี้ นกอาจทิ้งรังและลูกๆ ของมันได้ อีกทั้งการทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณรัง อาจทำให้
  รังนั้นถูกพบจากสัตว์นักล่า เช่น เหยี่ยว งู ลิง ได้ง่ายขึ้น

 • ไม่ดัดแปลงสภาพแวดล้อมเดิมบริเวณรัง ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับนกอยู่แล้ว
  นกแต่ละชนิดจะเลือกสถานที่ทำรังแตกต่างกัน โดยสถานที่ที่เลือกจะเหมาะสมในการกกไข่
  การเลี้ยงดูลูกอ่อน การป้องกันภัยจากสภาพอากาศ และเป็นการพลางตัวจากศัตรูตามธรรมชาติอีกด้วย
  การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบๆ รังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้นกทำรังไม่ประสบผลสำเร็จ

 • ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อพบนกทำรัง
  เนื่องจากนกทำรังอยู่ทั่วไป โอกาสที่คนจะพบกับรังนกจึงเกิดขึ้นได้เสมอ หากมีการกระทำที่ไม่เหมาะสม
  ก็อาจจะทำให้รังนกนั้นเสียหายได้ ดังนั้นเราจึงควรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีปฏิบัติตัวเมื่อพบรังนก
  ให้กับบุคคลต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่รังนกอันจะเป็นการลดโอกาสความเสียหาย
  ให้กับรังนกนั้น