ภัยอันตรายที่รัง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ภัยธรรมชาติ
เช่น ฝน ลม น้ำ ไฟ แดด ฯลฯ โดยปกตินกจะเลือก สถานที่ทำรังที่สามารถป้องกันภัยเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ในบางครั้งที่มีภัยพิบัติ เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง ฯลฯ หากรังนกสร้างไม่แข็งแรง หรือพ่อแม่นกไม่มีประสบการณ์ ที่จะรับมือต่อภัยที่เกิดขึ้น รังนกนั้นก็อาจจะเสียหายได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ภัยจากนักล่า
สัตว์ในธรรมชาติจะอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหาร ลูกสัตว์และสัตว์ที่อ่อนแอมักจะถูกล่าเป็นอาหาร ซึ่งเป็นการควบคุมประชากรตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับนก ไข่และลูกนกมักจะถูกล่าจากสัตว์นักล่าต่างๆ เช่น ลิง ค่าง หมาไม้ ฯลฯ เพื่อควบคุมไม่ให้นกมีจำนวนมากเกินไป อันเป็นผลเสียต่อระบบนิเวศน์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ภัยจากมนุษย์โดยตั้งใจ
มนุษย์เป็นภัยส่วนหนึ่งที่มีต่อรังนก ทั้งโดยตั้งใจ เช่น การเก็บรังไปประดับตกแต่ง การเก็บไข่ไปสะสม การเก็บลูกนกไปเลี้ยงในกรง การล่าพ่อแม่นกเป็นอาหาร ซึ่งมีผลทำให้การทำรังวางไข่เสียหายโดยตรง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ภัยจากมนุษย์โดยไม่ตั้งใจ
เช่น การดัดแปลงสภาพรอบรัง การเผาป่า โค่นต้นไม้ ฯลฯ ซึ่งทำให้รังนกเสียหาย รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆ รอบๆ รังนก เช่น การเฝ้าดูที่รังเป็นเวลานาน การสัมผัสลูกนก รังนก กิ่งไม้ที่นกทำรัง เป็นการชักนำนักล่าให้พบรังได้ง่ายขึ้น และอาจทำให้พ่อแม่นกตื่นกลัว ไม่กล้าเข้ามากกไข่ ป้อนอาหารลูก ทำให้ไข่และลูกนกเป็นอันตราย และถ้ามีการรบกวนมากพ่อแม่นกอาจจะทิ้งรังได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -