รู้จักรังนก

นกสร้างรังทำไม
หลายคนยังเข้าใจว่ารังนกคือสถานที่หลับนอนของนก จริงๆ แล้ว
นกจะเลือก พุ่มไม้เป็นที่หลับนอน ส่วนรังนกก็คือ สถานที่วางไข่
และอนุบาลลูกอ่อน โดยรัง จะทำหน้าที่ปกป้องไข่และลูกนกจากศัตรู คอยรวบรวมไข่เพื่อให้พ่อแม่นกกกรวมทั้งเก็บความอบอุ่นไว้
ระหว่างที่พ่อแม่นกไม่อยู่ และเป็นสถานที่เลี้ยงดูลูกนกให้แข็งแรง
จนกว่าลูกนกจะออกจากรังได้


การเลือกสถานที่ทำรัง
นกจะเลือกทำรังในสถานที่ปลอดภัย และมีแหล่งอาหาร สำหรับ
เลี้ยงดูลูก นกหลายชนิดทำรังรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อช่วยกัน
ป้องกันอันตราย แต่นกส่วนใหญ่จะทำรังเดี่ยวโดยรังมักจะกลม
กลืนไปกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้ศัตรูพบเห็นได้ยาก พ่อแม่นก
จะจับจองอาณาเขต เพื่อทำรังและหาอาหาร
พวกมันจะขับไล่ผู้
รุกราน เพื่อความปลอดภัยของลูก และเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่ง
อาหารจะมีมากพอใช้เลี้ยงลูกของมัน

การกกไข่
เพื่อที่ไข่จะฟักเป็นตัวได้สำเร็จ ไข่ต้องได้รับความอบอุ่นอย่างพอ
เหมาะ ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป พ่อแม่นกจึงต้องคอยผลัดเปลี่ยนกัน
เฝ้ากกไข่ นกส่วนใหญ่จะมีแผ่นหนังไม่มีขนบริเวณอกเรียกว่า
แผ่นกกไข่ ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากร่างกายสู่ไข่ แต่บางครั้ง
เมื่ออากาศร้อน พ่อแม่นกก็ต้องบังแดด หรือใช้ขนชุบน้ำมาชโลม
ไข่เพื่อให้ไข่เย็นลง อุณหภูมิที่ไม่พอดีจะทำให้ไข่เสียหายได้ ซึ่ง
มักเกิดจากพ่อแม่นกที่ไม่มีประสบการณ์ หรือคู่ของมันเสียชีวิต
รวมทั้งเกิดจากการรบกวนของสิ่งต่างๆ ทำให้พ่อแม่นกไม่สามารถ
กกไข่ได้ตามอุณหภูมิที่ควรจะเป็น
ไข่นก
เมื่อไข่ได้รับอุณหภูมิที่
เหมาะสมก็จะเกิดพัฒนา
การ แบ่งเซลล์จนเป็นตัว
อ่อน โดยอาศัยอาหารจาก
ไข่แดง
และได้รับโปรตีน
น้ำและวิตามินจากไข่ขาว
อากาศจะผ่านเข้าไปภาย
ในไข่ทางรูที่เปลือก เมื่อ
ลูกนกในไข่พัฒนาจนสูง
สุดก็จะเจาะไข่ออกมา
โดยลูกนกจะใช้ฟันเจาะ
เปลือกไข่ซึ่งอยู่ด้านบน
ของปาก
ลูกนก
ลูกนกแรกเกิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
ลูกนกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีลำตัวเปลือยเปล่า ตาไม่ลืม
และอ่อนแอ ลูกนกประเภทนี้ ต้องอยู่ในรัง กินอาหารมากและ
โตเร็ว
ลูกนกที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มีขนปกคลุมลำตัว มองเห็นและ
สามารถเดินได้ทันที เช่น ลูกเป็ด ลูกไก่
" ลูกนกในรังนั้นเสี่ยงอันตรายมากเนื่องจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นเหยื่อนักล่าได้ง่าย ดังนั้นพ่อแม่นกจะยุ่งตลอดทั้งวันในการหาอาหารให้ลูก เพื่อให้ลูกนกรีบเติบโตอย่างรวดเร็ว จนสามารถออกจากรังได้ ซึ่งจะทำให้ลูกนกมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น "