วัสดุที่ใช้สร้างรัง

นกแต่ละชนิดมีการเลือกใช้วัสดุที่ใช้สร้างรังแตกต่างกัน ขึ้นกับลักษณะรังและถิ่นอาศัย โดยวัสดุ
ที่นกมักใช้ทำรัง ได้แก่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กิ่งไม้
เป็นวัสดุที่ใช้มาก เพราะหาง่ายและมีความแข็งแรง
โดยมักนำมาวางสาน แบบหยาบๆ ให้เป็นรูปแอ่งเพื่อ
รองรับไข่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ใบไม้
เป็นวัสดุที่ใช้มาก โดยนกมักจะนำมา รองรังเพราะมี
ความนุ่ม ไม่เป็นอันตรายต่อไข่ ในนกบางชนิด เช่น
นกกระจิบ จะเย็บใบไม้เป็นรูปกระเป๋าเพื่อใช้ทำรัง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ขนนก
นกบางชนิดจะผลัดขน หรือเก็บ ขนนกที่ตกหล่นมา
รองรัง เพราะนอกจาก ความนุ่มแล้ว ขนนกยังสามารถ
เก็บความร้อนได้ดี ทำให้ไข่และลูกนกมีความอบอุ่นขึ้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หญ้า
ด้วยลักษณะใบที่ยาวเรียวของหญ้า ทำให้สามารถ
สานทอเป็นรังได้หลายรูปร่าง และด้วยเส้นใยที่เหนียว
ทำให้รังที่ทำ จากหญ้ามีความแข็งแรงทนทาน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ใยแมงมุม
นกบางชนิดจะนำใยแมงมุมมาเป็นวัสดุสำหรับยึดติด
ทั้งยึดใบไม้ให้เกาะติดกันเป็นรูปรัง และยึดติดกับกิ่ง
ไม้เพื่อแขวนรัง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดิน โคลน
นกหลายชนิดสร้างรัง โดยใช้ดินหรือโคลนมาผสม
กับน้ำลาย ซึ่งทำให้ได้วัสดุที่เหนียว ใช้ในการเชื่อม
วัสดุ เมื่อแห้งก็จะได้รังที่แข็งแรง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
น้ำลาย
นอกจากใช้ร่วมกับโคลนแล้ว นกแอ่นบางชนิดจะ
สร้างรัง โดยใช้น้ำลายเพียงอย่างเดียว เมื่อน้ำลาย
ถูกกับอากาศจะแห้งและแข็งตัว ทำให้ใช้สร้างเป็น
รังได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
มอส
เนื่องจากมอสสามารถกักเก็บ อากาศได้ ทำให้รัง
มีความอบอุ่น นกที่อาศัยในที่ที่มีอากาศเย็น มักจะ
ใช้มอส ที่พบมากในพื้นที่ มาสร้างรังหรือรองรัง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -