ที่มาของโครงการ Birds Come First
ในหลายปีที่ผ่านมากิจกรรมดูนกได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่แพร่หลายในหมู่นักนิยมธรรมชาติ
และนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งการดูนกเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อศึกษาธรรมชาติ ซึ่งวิธีการปฏิบัติก็แตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคล แม้ส่วนใหญ่จะมีความห่วงใยในธรรมชาติและใช้ความระมัดระวังในการดูนกแล้ว แต่หากขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การดูนกก็อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อนกได้ โดยเฉพาะนกในช่วงทำรังเลี้ยงลูก
ซึ่งที่ผ่านมาความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียแก่รังนกหลายครั้ง

วัตถุประสงค์
Birds Come First เป็นโครงการรณรงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำรังเลี้ยงลูกของนกและ
วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อพบนกทำรัง แก่นักดูนก นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป เพื่อลดผลกระทบ
และอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนก ลูกนก และสภาพแวดล้อมบริเวณรัง จากความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

แผนงาน
1. ผลักดันและประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่าง "แนวทางปฏิบัติ" เมื่อพบนกทำรัง
ซึ่งมิใช่ "ข้อบังคับให้ปฏิบัติ" แต่เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่ควรถือปฏิบัติร่วมกัน
2. ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาของโครงการ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
สู่นักดูนก นักถ่ายภาพ นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ เว็บไซต์ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
และวิธีการปฏิบัติตนอันเหมาะสมเมื่อพบนกทำรัง

แนวคิดหลัก
แผนงานรณรงค์โครงการ Birds Come First มีแนวคิดหลักคือ พึงระลึกอยู่เสมอว่าสวัสดิภาพของนกนั้น
ต้องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด โดยใช้ชื่อโครงการว่า "Birds Come First" หรือ "นกต้องมาก่อน" มีที่มาจาก
ข้อควรปฏิบัติสากลสำหรับนักดูนก (Code of Conduct for Birdwatchers) ในข้อแรก ซึ่งก็คือ
The welfare of the birds must come first
สัญลักษณ์โครงการเป็นรูปแม่นกและลูกนกในรัง
ที่ถูกใบไม้บดบังไว้มิดชิด แสดงความหมายว่าในช่วงเวลาที่นกทำรัง เป็น "เวลาส่วนตัว" ของนก
เพื่อใช้เลี้ยงลูกน้อยให้ดีที่สุด สงบสุข และปลอดภัยในธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควร
มีการรบกวนใดๆ จากมนุษย์

 

กลับหน้าหลัก